WorldSkills Croatia 2023

Počelo je Državno natjecanje World Skills Croatia u disciplini Tajničko poslovanje. Sretno svim natjecateljima!

Upravna škola Zagreb domaćin je u disciplini Tajničko poslovanje. U organizacijskom povjerenstvu sudjelovali su nastavnici naše škole: Nikolina Vicković Žubi, Mario Marković, Olja Jerosimić, Matilda Budimir, pedagoginja Marija Hazdovac te ravnateljica Suzana Hitrec.


NATJECATELJI I MENTORI

U galeriji pogledajte predstavljanje ovogodišnjih natjecatelja sa svojim mentorima.

Ovogodišnji natjecatelji nam dolaze iz sljedećih škola:

 • Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola – Zadar
 • Gospodarska škola Varaždin
 • Ekonomsko-birotehnička škola – Slavonski Brod
 • Ekonomska škola Mije Mirkovića – Rijeka
 • Ekonomska i upravna škola Osijek
 • Upravna škola Zagreb
 • Srednja škola Zlatar
 • Ekonomska škola – Pula
 • Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca – Vinkovci
 • Ekonomska i birotehnička škola – Bjelovar

PRVI DAN NATJECANJA

SVE JE SPREMNO ZA NATJECANJE


Službeno otvorenje natjecanja – natjecatelje je pozdravila gđa Sanja Kelava, savjetnica za naš sektor. Natjecanje je otvorila predsjednica prosudbenog povjerenstva – Ondina Mesar, a učenike je pozdravila i ravnateljica Suzana Hitrec.

Našu disciplinu na pultu “Isprobaj vještinu” predstavljale su naše učenice Iva Antolović (3.c) i Franka Cvjetković (3.b). Posjetiteljima su predstavljale vještinu slijepog tipkanja.

SVEČANO OTVORENJE NATJECANJA


DRUGI DAN NATJECANJA

Posjetitelji natjecanja isprobavaju vještinu daktilografije. Jedna od njih je bila i nastavnica Sanja Čuljak, iz osnovne škole Blage Zadre, Vukovar. Naši učenici Dominik Sabljak (3.b) i Laura Palla (3.b) pokazju budućim srednjoškolcima vještinu tipkanja te provjeravaju njihove vještine.

Natjecatelji su u međuvremenu sudjelovali u simulaciji razgovora za posao.

Na pultu “Isprobaj svoju vještinu” gdje se osmaši mogu okušati u vještini slijepog tipkanja bila je velika gužva kao i prethodnog dana. Osmaši se žele okušati u vještini.

Natjecatelji su sudjelovali u simulaciji poslovnog sastanka gdje su imali priliku pokazati svoje prezentacijske vještine pred prosudbenim povjerenstvom natjecanja. Pogledajte galeriju i kratku videoreportažu.


TREĆI DAN NATJECANJA

Danas našu školu na pultu “Isprobaj vještinu” predstavljaju Tea Škornjak (2.b) i Jelena Kutnar (2.b). Učenice su svojim prezentacijskim vještinama uspjele privući puno budućih srednjoškolaca da isprobaju svoju vještinu tipkanja te da upoznaju našu školu kroz interaktivni kviz i brošure.

Zadnji je dan natjecanja i natjecatelji marljivo rade na svojim posljednjim zadacima na natjecanju.

Natjecanje je službeno završeno. Dok prosudbeno povjerenstvo ispravlja zadatke i unosi bodove u sustav natjecatelji imaju slobodno vrijeme za ručak i druženje.

REZULTATI NATJECANJA

Pobjednica natjecanja Tajničko poslovanje Lucija Tepuš, 4. B, dobila je zlatnu medalju, poklone i čestitke na svečanoj ceremoniji zatvaranja Worldskills Croatia 2023. Zahvaljujemo natjecateljima i mentorima, Prosudbenom povjerenstvu i zaposlenicima ASOO-a što su pomogli da se natjecanje održi na najvišoj razini.

Nastavi čitatiWorldSkills Croatia 2023

IZVANUČIONIČKA NASTAVA – 3. RAZREDI

Na javni poziv agencijama za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za treće razrede za odredište Istra/Rovinj nije pristigla niti jedna ponuda.

Na javni poziv agencijama za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za treće razrede za odredište Dalmacija/Split/Brač pristigla je jedna ponuda. Ponudu je poslala agencija Eklata iz Splita, Osječka 11. Ponuda je predstavljena na zajedničkom roditeljskom sastanku trećih razreda koji je održan 14. 3. 2023. u Upravnoj školi Zagreb. Većinom glasova ponuda je prihvaćena.

Nastavi čitatiIZVANUČIONIČKA NASTAVA – 3. RAZREDI

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – NASTAVNIK/CA PRAVNIH PREDMETA

           Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Upravnoj školi Zagreb, UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb raspisuje 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 1. NASTAVNIK/CA PRAVNIH PREDMETA (UVOD U IMOVINSKO PRAVO, LJUDSKA PRAVA, UREDSKO POSLOVANJE I DOPISIVANJE, UPRAVNI POSTUPAK)

1 izvršitelj/ica na određeno do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Mjesto rada: Upravna škola Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb

Potrebno zvanje: mag. prava/dipl. pravnik s položenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom naobrazbom

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96 i 80/99).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma, potvrda o pedagoškim kompetencijama), 
 3. dokaz o državljanstvu,
 4.  potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – HZMO-a, 
 5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Upravnoj školi Zagreb, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će proveden selekcijski postupak. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata provest će selekcijski postupak (pisanu provjeru i razgovor) s kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Upravna škola Zagreb.

Obavijest prijavljenim kandidatima o terminu održavanja selekcijskog postupka koji će se održati u prostorijama škole bit će poslan kandidatima na e-poštu najmanje tri dana prije dana određenog za selekcijski postupak (pisanu provjeru i razgovor s kandidatima).

            Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom postupku (pisanoj provjeri i razgovoru) smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB,  Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb, s naznakom „prijava na natječaj za nastavnika pravnih predmeta“.

            Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

            Nepotpune i /ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

            Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Datum objave natječaja je  10. svibnja 2022.

            O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni putem obavijesti na mrežnoj stranici Škole https://upravnaskolazagreb.hr/natjecaji/

KLASA: 112-01/22-01/09

URBROJ: 251-283/01-22-1

                                                                                                                       RAVNATELJICA:

                                                                                                                  Suzana Hitrec, prof.

Nastavi čitatiNATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – NASTAVNIK/CA PRAVNIH PREDMETA