ŠKOLSKI KURIKULUM

Školski kurikulum odnosi se na sve sadržaje, procese, aktivnosti koje su usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja koji potiču intelektualni, osobni, socijalni, duhovni i tjelesni razvoj učenika.  

Školski kurikulum se donosi na temelju Nacionalnog kurikuluma te nastavnog plana i programa.

Školski odbor je ovaj Školski kurikulum prihvatio na sjednici dana 25.09.2023.