Upute za pisanje molbe

 • Kategorija objave:-- Naslovnica

UPUTE ZA PISANJE MOLBE

 1. Molba se piše na računalu fontom slova Times New Roman,12 ili fontom slova Arial, 11 crne boje.
 2. Molba mora sadržavati sve osobne podatke podnositelja molbe (ime i prezime učenika, razredni odjel, adresu stanovanja i adresu elektroničke pošte).
 3. U molbi treba biti jasno naznačeno tijelo kojem se upućuje molba (npr. Razredno vijeće, Nastavničko vijeće, ravnateljica i sl.).
 4. U tekstu molbe mora biti jasno navedeno što se traži uz obrazloženje razloga zbog kojih se to traži.
 5. Molbu vlastoručno potpisuju učenik i roditelj (ispod imena otisnutog slovima). 
 6. Molbi treba priložiti sve potrebne dokumente, potvrde, uvjerenja i slično kojima se potvrđuju svi navodi i obrazloženja izneseni u molbi.
 7. Pravilno napisanu i vlastoručno potpisanu molbu zajedno sa svim prilozima potrebno je osobno donijeti u tajništvo na urudžbiranje ili poslati zajedno sa svim skeniranim dokumentima na e-mail: ured@ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr

Nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.

Navedene upute se odnose na sve vrste molba koji upućuju roditelji i učenici Upravne škole Zagreb.

ŠTO TREBA PRILOŽITI MOLBI?

Molba za odgovaranje po dogovoru:

 • potvrdu o pohađanju glazbene/umjetničke škole 
 • rješenje o kategorizaciji sportaša koju izdaje Hrvatski olimpijski odbor za tekuću školsku godinu
 • detaljan raspored obaveza po danima
 • mišljenje školske liječnice

Molba za status putnika:

 • najnoviji vozni red svih prijevoznika koji se navode u molbi (minimalno 2 različita prijevozna sredstva i 2 različita prijevoznika u čijim voznim redovima dolazi do velikih vremenskih odstupanja ili putovanje dugo traje, npr. bus i vlak)

U molbi treba jasno naznačiti što se traži: mogućnost kašnjenja na prvi sat u jutarnjoj smjeni i/ili ranije puštanje s nastave zadnjeg sata u popodnevnoj smjeni (koji dan, koliko minuta, u kojoj smjeni i zašto – maksimalno 15 minuta). 

(Mjesto stanovanja u prigradskim naseljima kao što su Zaprešić, Samobor, Sesvete, Dugo Selo i sl. nije dovoljan razlog za odobravanje statusa putnika budući da je većina prigradskih naselja dobro prometno povezana s lokacijom škole. Razlozi za odobrenje mogu biti npr. višesatno trajanje putovanja ili velika vremenska odstupanja u voznim redovima različitih prijevoznika u onim slučajevima kada ne postoji niti jedno drugo optimalnije prometno rješenje.)

Molba za oslobođenje od nastave Tjelesne i zdravstvene kulture:

 • mišljenje školske liječnice/potvrdu o sposobnosti sudjelovanja učenika na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture

Molba za izostanak s nastave:

 • dokument kojim se potvrđuje razlog izostanka (npr. potvrda kluba ili glazbene/umjetničke škole u kojoj je naveden plan i program sportskih priprema/umjetničkih nastupa uz jasno navedeno vrijeme odsustva s nastave)

Odobrenje izostanka s nastave može dati: 

 • do 3 dana – razrednik
 • do 7 dana – ravnatelj
 • do 15 dana – Nastavničko vijeće

Svaki planirani izostanak s nastave potrebno je najaviti unaprijed, a najkasnije tjedan dana ranije.

U privitku se nalazi primjer molbe.