Javni poziv za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Upravnoj školi Zagreb

            U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI”, broj poziva: SF.2.4.06.01.u okviru Europskog socijalnog fonda+ i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ (Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30) partner u Projektu objavljuje

 Javni poziv

za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Upravnoj školi Zagreb – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI.“

Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI.“ predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba – partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.

POMOĆNIK U NASTAVI

Broj traženih osoba:

–   1 pomoćnik u nastavi

Vrsta zaposlenja: Na određeno, nepuno radno vrijeme, za nastavnu godinu 2023./2024.

Radno vrijeme: 34 sata tjedno

Način rada:  2 smjene

Naknada za prijevoz: u cijelosti

Mjesto rada:  Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30

UVJETI:

– najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema

– protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak

– pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

– iskustvo u volontiranju

– iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju

– završena edukacija za posao pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Odabir će se izvršiti  uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja zahtjeva.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u Javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat je prilikom prijavljivanja dužan dostaviti sljedeće dokumente:

  • zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu, navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj mobitela i adresu elektroničke pošte)
  • životopis (ukoliko postoji iskustvo u volonterskom radu potrebno je navesti: naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ono ostvareno, njegovo trajanje  ili navesti iskustvo u radu s djecom, poznavanje stranog/ih jezika i sl.),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj četverogodišnjoj stručnoj spremi),
  • dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva),
  • uvjerenje o položenoj edukaciji za posao pomoćnika u nastavi (ako je osoba posjeduje).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužne su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti:

  • sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na Javni poziv dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod prijašnjeg poslodavca;
  • sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na Javni poziv dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod prijašnjeg poslodavca.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) prijavom na Javni poziv smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka iz priložene dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se od 25.8.2023. do 1.9.2023. godine poštom na adresu škole (Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30) ili putem elektroničke pošte (ured@ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr) s naznakom Javni poziv za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u (Upravna škola Zagreb) – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI.“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Javni poziv. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.

Javni poziv bit će objavljen 25.8.2023. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren do 1.9.2023. godine.

Radni odnos sa školom zasnovat će se nakon provedenog postupka selekcije kandidata. S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – (Upravna škola Zagreb) sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

KLASA: 112-01/23-01/09

URBROJ: 251-283-02-23-1

              RAVNATELJICA       

              Suzana Hitrec, prof.