PRIJEDLOG TEMA ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA – POSLOVNI TAJNIK – prof. Martina Mišić

PRIJEDLOG TEMA ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA
U ZANIMANJU POSLOVNI TAJNIK
školska godina 2022./2023.

Stručno područje: Tajničko poslovanje

 1. Planiranje i organizacija rada tajnika/tajnice
 2. Primjena programa MS Outlook u tajničkom poslovanju
 3. Radno okruženje tajnika/tajnice
 4. Uredsko poslovanje u javnoj upravi
 5. Uredsko poslovanje sudova
 6. Računovodstveni poslovi u radu tajnika/tajnice
 7. Blagajničko poslovanje
 8. Organizacija službenog putovanja
 9. Poslovni bonton
 10. Odnosi s javnošću
 11. Interna komunikacija
 12. Vještine komunikacije
 13. Poslovna etika, odnosi s javnošću i društveno odgovorno poslovanje
 14. Odnosi s medijima
 15. Konferencija za novinare
 16. Krizno komuniciranje
 17. Planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima
 18. Protokoli i posjeti u županijama, gradovima i općinama
 19. Priprema i organizacija sastanaka
 20. Pripreme za intervju

Mentorica: Martina Mišić, dipl. oec.