OSLOBOĐENJE OD NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

  • Kategorija objave:-- Naslovnica

Svi učenici prvih razreda i svi učenici koji prvi put  traže primjereni oblik nastave TZK-a ili oslobođenje od nastave TZK-a, trebaju napisati molbu Nastavničkom vijeću u kojoj traže potpuno ili djelomično oslobođenje od nastave na određeno vrijeme (prvo polugodište) ili za čitavu školsku godinu te priložiti svu medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljiva potreba oslobođenja ili djelomičnog oslobođenja od nastave TZK. Molbu (s naznakom u kojem je učenik razrednom odjelu) i popratnu liječničku dokumentaciju (fotokopiju) na osnovu koje  traže oslobođenje potrebno je do 23. rujna 2022. donijeti u ured pedagoginje i edukacijske rehabilitatorice, koje će dokumentaciju proslijediti školskoj liječnici.

Učenici drugih, trećih i četvrtih razreda koji su već prethodnih godina bili oslobođeni od nastave TZK trebaju napisati molbu Nastavničkom vijeću i priložiti samo najnoviju medicinsku dokumentaciju (iz 2022.). Molbu i nove nalaze potrebno je  do 23. rujna 2022. donijeti u ured pedagoginje i edukacijske rehabilitatorice, koje će dokumentaciju proslijediti školskoj liječnici.

Jedino školska liječnica može donijeti preporuku za oslobođenje od nastave TZK!