Natječaj za imenovanje ravnatelja/ce

Upravna škola Zagreb

Prilaz baruna Filipovića 30

10000 Zagreb

Klasa: 112-01/22-03/01

Urbroj: 251-283/1-22-1

Zagreb, 11. ožujka 2022.

Na temelju članka 126., stavka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19. i 64/20.), članka 57., stavka 1. i 2. i članka 55. i 60. Statuta, Školski odbor Upravne škole Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30, Zagreb., raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Upravne škole Zagreb

I. 

1. Kandidati koji se prijavljuju na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice školske ustanove moraju ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

 • završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školi, a koji može biti:
 • sveučilišni diplomski studij ili
 • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 • specijalistički diplomski stručni studij;
 • položen stručni ispit za učitelja/nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

2. Dodatne kompetencije kandidata koji se prijavljuju na natječaj za imenovanje ravnatelja/ ravnateljice Škole, a koje će se vrednovati u natječajnom postupku jesu:

 • poznavanje stranog jezika,
 • osnovne digitalne vještine,
 • iskustvo rada na projektima.

3. Ravnatelj/ica škole se imenuje na pet godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati koji se prijavljuju na natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole obvezni su dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju o ispunjavanju nužnih uvjeta, u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • vlastoručno potpisan životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini stručne spreme,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su ga bili dužni polagati odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita,
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su bili u obvezi steći pedagoške kompetencije,
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrda školske ustanove/ školskih ustanova o vrsti i trajanju poslova),
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od dana objave natječaja,
 • program rada za mandatno razdoblje.

Kandidati također mogu dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici dokaze o dodatnim kompetencijama:

 1. poznavanje stranog jezika:
 2. javnom ispravom odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
 3. potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,
 4. potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika,
 5. drugom ispravom;
 6. osnovne digitalne vještine:
 7. javnom ispravom odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
 8. potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za edukaciju u području informacijskih znanosti,
 9. potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina,
 10. drugom ispravom;
 11. iskustvo rada na projektima:
 12. potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata – osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja u roku dostavi prijavu sa svim potrebnim prilozima te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.).

Prijavom na natječaj kandidati daju suglasnost odnosno privolu Upravnoj školi Zagreb da kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima s područja zaštite osobnih podataka.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st.1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na školskoj mrežnoj stranici, odnosno od dana 11.03.2022. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s dokaznom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno u tajništvo Upravne škole Zagreb ili preporučenom pošiljkom na adresu: Upravna škola Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 10000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj«.

                                                                                          Predsjednik Školskog odbora:

                                                                                          Ante Babačić, prof.

* Ovaj Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice objavljen je u „Narodnim novinama“ br. 32/22, broj oglasa u izdanju: 1640, nadnevak izdanja 11. ožujka 2022.