HUMANUFAKTURA

Učenici 4.B, 4.D i 3.A zajedno s profesoricama Matildom Budimir i Renatom Turčinović Kramar posjetili su Dom Misionarki ljubavi-sestre majke Tereze u kojem su volontirali. Radili su u kuhinji, dijelili obroke beskućnicima, čistili sobe starijim i nemoćnim korisnicima te se družili s njima. Na povratku u školu učenici su došli produhovljeni i puni dojmova te svojim vršnjacima prepričavali priče koje su ih emotivno dotakle i potaknule na razmišljanje o životu i kako djelovati u ljubavi.

Više o tome pročitajte u nastavku…

Nastavi čitatiHUMANUFAKTURA

Obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca

Upravna škola Zagreb se u razdoblju od 21. do 29. ožujka 2022. godine uključila u obilježavanje „Svjetskog i Europskog tjedna novca“.

Središnja tema ovog globalnog događaja, u kojem je sudjelovalo više od 170 zemalja svijeta, bila je „Izgradite svoju budućnost, budite pametni u pogledu novca“.

Cilj obilježavanja Svjetskog tjedna novca je financijskim obrazovanjem unaprijediti razinu financijske pismenosti i omogućiti djeci, mladima i građanima stjecanje znanja, vještina, stavova i ponašanja nužnih u svakodnevnom privatnom i poslovnom životu kako bi u budućnosti mogli donositi primjerene financijske odluke.

U Tjednu novca, naši učenici su održali predavanja na temu financijske pismenosti, pregledali su video lekcije ŠtedopisTV-a: „O novcu za neznalice“ Udruge Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje Zagreb, izradili prigodne plakate i provjerili svoje znanje rješavajući kvizove za vježbu na Kahoot! platformi koje je pripremila Hrvatska udruga banaka.

Dana 29.3.2022., u  organizaciji Hrvatske gospodarske komore, sudjelovali smo u online edukacijama koje su obuhvaćale sljedeće tematske cjeline:

 • Uvodno izlaganje o financijskoj pismenosti (predstavnik HGK),
 • Značaj financijske pismenosti za mlade i uloga regulatornih institucija (predstavnik HANFA-e),
 • Bankarstvo i upravljanje osobnim financijama (predstavnik Zagrebačke banke),
 • Uloga i značaj osiguranja (predstavnik Grawe osiguranja),
 • Investicijski fondovi/tržište kapitala (predstavnik društava za upravljanje investicijskim fondovima HPB invest).

U obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca sudjelovali su učenici 2.f, 3.a, 3.b, 4.a i 4.b razreda zajedno sa svojim nastavnicama Antonijom Fiket i Martinom Mišić.

Pročitajte članak koji je napisala naša učenica iz 3.b razreda. 
https://usred.hr/svjetski-i-europski-tjedan-novca/

Nastavi čitatiObilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca

Zaključci s 10. sjednice Školskog odbora održane dana 7.3.2022.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 15.

veljače 2022. godine.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao zaključke s telefonske sjednice održane dana 17. veljače 2022. godine. Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o neizboru prema natječaju za posao objavljenom 2. veljače 2022. (nastavnik/ica pravne grupe predmeta – na neodređeno/nepuno radno vrijeme).

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio financijsko izvješće za 2021. godinu.

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je prihvatio Izvješće o radu ravnateljice u tekućem petogodišnjem mandatu.

Ad 5) Školski odbor je utvrdio tekst Natječaja i donio jednoglasnu Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole. Navedeni Natječaj je u privitku ovog Zapisnika. Natječaj će se objaviti u petak, dana 11.03.2022. u Narodnim novinama, na školskoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole. Prijave na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole zaprimat će se u vremenu od 11. do 21. ožujka 2022. godine, a iduća sjednica Školskog odbora održat će se 25. ožujka 2022. s početkom u 17:30 sati i na toj sjednici će se otvarati pristigle prijave na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice.

Nastavi čitatiZaključci s 10. sjednice Školskog odbora održane dana 7.3.2022.

PRVO MJESTO NA DRŽAVNOM PRVENSTVU

 • Kategorija objave:Natjecanja

43. Dan tipkovnice – državno prvenstvo u kompjutorskoj daktilografiji – održano je 26. ožujka 2022. Prvenstvo je održano u Upravnoj školi Zagreb u organizaciji Hrvatskog stenografskog društva.

Naši učenici ostvarili su izvrsne rezultate – Ante Blažević, 1. d – mentorica Nataša Nedeljković, državni je prvak u kategoriji učenici s rezultatom 347,8 znakova u minuti, što je rezultat za 1. b daktilografsku klasu.

Leo Alagić, 4. d, mentorica Nikolina Vicković Žubi, drugi je u kategoriji juniori s rezultatom 488,5 znakova u minuti. Školu su još predstavljali: Anamarija Paurević, 3. d – mentorica N. Vicković Žubi i Leon Jurković, 4. c – mentorica Celestina Škeljo, koji su našoj školi donijeli prvo mjesto u ukupnom poretku.

Na natjecanju je sudjelovalo 15 škola iz cijele Hrvatske, a za svaku školu moglo je tipkati najviše 5 učenika. Došli su učenici iz: Bjelovara, Osijeka, Biograda, Pule, Požege, Varaždina, Rovinja, Vinkovaca, Koprivnice, Zadra, Rijeke, Našica i Zagreba. Natjecanje je bilo u trima disciplinama: prijepis 10 minuta za učenike i juniore, prijepis 30 minuta i audiotranskript diktata za profesionalce.

U sklopu natjecanja održana je informatička tribina – stručno usavršavanje za nastavnike na temu Pisanje poslovnih dopisa uz pomoć predložaka u MS Wordu, koje je vodila Mirna Andročec, nastavnica mentorica Prve ekonomske škole Zagreb.

Naši učenici 1. f dali su doprinos natjecanju volontirajući i pomažući profesorici Andrei Wawrzynek, predsjednici Hrvatskog stenografskog društva, u organizaciji i provedbi događanja.

Čestitamo pobjednicima i mentorima!

Nastavi čitatiPRVO MJESTO NA DRŽAVNOM PRVENSTVU

DAN OBRNUTIH ULOGA

Dragi učenici!
4. 2022. organiziramo Dan obrnutih uloga. Pozivamo vas da se prijavite na natječaj za nenastavna radna mjesta (objavljen na školskom webu i oglasnim pločama Škole te na Microsoft Teamsu), a sa svojim predmetnim profesorima/cama dogovorite se za radno mjesto nastavnika.
Ukoliko udovoljite uvjetima, bit ćete primljeni na to radno mjesto na jedan dan i imat ćete priliku voditi školu kao ravnatelj/ravnateljica, razgovarati s roditeljima i učenicima kao pedagog/pedagoginja, biti knjižničar/ka, voditelj/ica smjene, domar škole, spremač/ica ili predavati svoj omiljeni predmet na pravom nastavnom satu…

Sva radna mjesta su na određeno vrijeme tijekom Dana obrnutih uloga  – 12. travnja 2022.

Natječaj se raspisuje temeljem Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikuluma u šk. god. 2021./2022.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Škole i otvoren je do 1. travnja 2022. do 14 sati.

Životopis i molbe s obrazloženjem motiviranosti poslati isključivo na službeni mail Škole: ured@ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr  i rehabilitatorica.usz@gmail.com s obveznim predmetom poruke- Dan obrnutih uloga- molba za radno mjesto (navesti radno mjesto).

Obavijest o rezultatima natječaja objavit ćemo u roku od 7 dana na oglasnim pločama Škole i na školskoj mrežnoj stranici.

Nakon objave izabranih kandidata, kandidati imaju obavezu odmah se javiti osobi za čije radno mjesto su izabrani radi uvođenja u rad.

Nastavi čitatiDAN OBRNUTIH ULOGA

NATJEČAJ ZA TAJNIKA/CU ŠKOLSKE USTANOVE

 • Kategorija objave:Natječaji

           Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Upravnoj školi Zagreb, UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb raspisuje 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 1. TAJNIK/CA ŠKOLSKE USTANOVE,

1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, puno radno vrijeme- 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Mjesto rada: Upravna škola Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb

Poslove tajnika/ce može obavljati osoba koja ima završen:

 a.        sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,

b.         preddiplomski stručni studij upravne struke ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme, 
 3. dokaz o državljanstvu,
 4.  potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – HZMO-a, 
 5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Upravnoj školi Zagreb, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će proveden selekcijski postupak. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata provest će selekcijski postupak s kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Upravna škola Zagreb.

Obavijest prijavljenim kandidatima o terminu selekcijskog postupka  koji će se održati u prostorijama škole bit će poslan kandidatima na e-poštu najmanje tri dana prije dana određenog za selekcijski postupak.

            Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom postupku smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB,  Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb, s naznakom „prijava na natječaj“.

            Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

            Nepotpune i /ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

            Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Datum objave natječaja je  18. ožujka 2022.

            O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni putem obavijesti na mrežnoj stranici Škole https://upravnaskolazagreb.hr/natjecaji/

KLASA: 112-01/22-01/08

URBROJ: 251-283/1-22-1

                                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                                          Suzana Hitrec, prof.

Nastavi čitatiNATJEČAJ ZA TAJNIKA/CU ŠKOLSKE USTANOVE

Dopušteni pribori i pomagala na probnim ispitima

Dragi učenici 3. i 4. razreda,

ovo su upute o dopuštenom / potrebnom priboru za pisanje ispita probne državne mature.

Za pisanje svih probnih ispita učenici trebaju koristiti vlastitu kemijsku olovku koja piše plavom ili crnom bojom. Nije dopušteno korištenje grafitne olovke.

MATEMATIKA :

Od geometrijskog pribora dopuštena je uporaba jednog ravnala (ili jednog trokuta). Dopušteno je/potrebno je korištenje džepnog računala. Nije dopuštena uporaba kutomjera i šestara.

Ostali dopušteni predmeti: bočica s vodom u plastičnoj, prozirnoj ambalaži bez naljepnice.

Na ispit doći 5 minuta ranije. U učionicu ulazite s osobnom iskaznicom. Vrijedne stvari poput sata, nakita, sunčanih naočala i mobitela ostaju u školskim torbama koje se odlažu na za to predviđeno mjesto u učionici.

                                                                                                   Tanja Ivančić, IK

Nastavi čitatiDopušteni pribori i pomagala na probnim ispitima

Probna državna matura

Dragi učenici 3. i 4. razreda,

na sljedećoj poveznici možete za svaki razred pogledati raspored pisanja obveznih ispita probne mature.
Ispite pišete u vašim matičnim učionicama.
Treći razredi pišu ispite hrvatskog jezika i matematike na jedinstvenoj razini. Četvrti razredi pišu ispite iz hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika na razini A ili B, ovisno o tome što ste u prosincu odabrali.

Nastavi čitatiProbna državna matura