NATJEČAJ

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

  • profesor pravne grupe predmeta, 1 izvršitelj, 18 sati nastave odnosno 33 sati ukupno tjedno, neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: diplomirani pravnik sa položenim pedagoško psihološkim obrazovanjem

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Provođenje selekcijskih postupaka (provjera praktičnih znanja i vještina, i razgovor s kandidatima).

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: na školskoj web stranici.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju ( više na poveznici https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 ).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o radno pravnom statusu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati isključivo na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.