NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – SPREMAČICA

 • Kategorija objave:Natječaji

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17,

68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Upravnoj školi Zagreb, UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 1. SPREMAČICA, 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne zaposlenice

Mjesto rada: Upravna škola Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb

Potrebno zvanje: NKV (osnovna škola)

             Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s općim propisima o    

             radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s člancima 105. i 106. Zakona o

             odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – HZMO-a,
 5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19),

članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane

člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis% 20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p df.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih                      za                      ostvarivanja                     prava       prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-

%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Upravnoj školi Zagreb, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će proveden selekcijski postupak. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata provest će selekcijski postupak (razgovor) s kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku

zapošljavanja u Upravna škola Zagreb.

Obavijest prijavljenim kandidatima o terminu održavanja selekcijskog postupka koji će se održati u prostorijama škole bit će poslan kandidatima na e-poštu najmanje tri dana prije dana određenog za selekcijski postupak (razgovor s kandidatima).

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom postupku (razgovoru) smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb, s naznakom „prijava na natječaj za spremačicu“.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i /ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Datum objave natječaja je 28.11.2022.

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni putem obavijesti na mrežnoj stranici Škole https://upravnaskolazagreb.hr/natjecaji/

KLASA: 112-01/22-01/30

URBROJ: 251-283-02-22-1

                                                                                                          Ravnateljica

                                                                                                                                                                                                                                                              Suzana Hitrec, prof.

Nastavi čitatiNATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – SPREMAČICA

SIMULACIJA SUĐENJA

 • Kategorija objave:Naslovnica

(Upravni postupak)

– Građanska parnica: Uznemiravanje i naknada štete

– izvještaj/novinarski članak

– novinari: Lucija Razum i Fran Radaš

 • doživljaji učenika koji su imali uloge sudaca, odvjetnika, svjedoka i stranaka, (na kraju je donesena presuda u korist tužiteljice)
 • Stella Vidović u ulozi suca:

„Moj doživljaj sa simulacije suđenja je bio vrlo pozitivan, a pogotovo u ulozi sutkinje. Trebala sam ispitati svjedoke, odnosno njihovu stranu priče i postaviti im par pitanja. Smatram da smo donijeli pravednu odluku jer je bilo jednoglasno odlučeno.

Isto tako mislim da se ovakve simulacije suđenja trebaju što više uključivati u nastavu jer svi učenici u njoj sudjeluju i jako puno toga možemo naučiti.“

 • Lovro Raspović u ulozi suca:

„Moj doživljaj je bio sjajan, jako sam se zabavio, bilo je jako zanimljivo, imao sam ipak, jedan mali gaf u kojem sam slučajno predvidio budućnost, ali to nije toliko bitno…“

Novinar: „Možete malo detaljnije objasniti, kakav je to bio gaf?“

 • „Pa gledajte…, postavio sam pitanje tuženiku, koje sam smislio unaprijed pomoću pripreme koju smo dobili za simulaciju, vezano za vještakov iskaz, ali se taj iskaz u stvari tada još nije dogodio, sve do samog kraja suđenja, a ja sam to pitanje postavio na početku suđenja, ali šta se tu može.“
 1. Laura Nakić u ulozi tužiteljice:

„Moj doživljaj je bio odličan, biti u ulozi tužiteljice bilo je jako zanimljivo i uzbudljivo iskustvo. Slučaj je odlično prošao i zbog toga sam jako zahvalna svom odličnom timu odvjetnika.“

 • Filip Rinkovec u ulozi glavnog odvjetnika tužiteljice:

„Najprije bih htio reći da je moj doživljaj u ulozi glavnog odvjetnika tužiteljice bio sjajan, poučan i jako zanimljiv. Radujem se sljedećoj simulaciji suđenja. Ja i moj tim smo dokazali da se tužiteljici krši temeljno ljudsko pravo – pravo na mir. Presuda je donesena u našu korist i legitimna je.

2)Kristina Ričko u ulozi tuženice:

„Bilo je zanimljivo biti u ulozi tuženika. Mislim da sam stekla neko iskustvo i mogli smo vidjeti kako to zapravo izgleda u sudnici. Uz suđenje smo također mogli naučiti i nešto teorije. Na kraju smo izgubili slučaj, ali mislim da nam to samo može biti poticaj da se za sljedeći put više potrudimo i da bude bolje.“

 • Pavao Lutring u ulozi glavnog odvjetnika tuženice:

„Moj je doživljaj sa simulacije suđenja bio fantastičan, biti u ulozi glavnog odvjetnika je bilo nezaboravno, bilo je to jedinstveno iskustvo koje ću sigurno pamtiti dulje vrijeme“

Novinar: „Koje je Vaše mišljene o donesenoj presudi?“

 • „Što se tiče pravednosti odluke, dakle suci su donijeli odluku za koju oni misle da je pravedna, ali to ustvari nije pravedna odluka, nego je nepravedna, i mi ćemo uložiti žalbu pa ćemo vidjeti daljnji tijek postupka.

Uglavnom, jako mi se svidjelo biti u ulozi odvjetnika i nadam se da ćemo to ponovno raditi i na idućim satovima (Upravnog postupka) do kraja godine.“

 • Karlo Saić u ulozi odvjetnika (tuženice):

„Moj doživljaj je bio jako pozitivan u ulozi odvjetnika, bilo je zanimljivo biti odvjetnik na dva sata. Mislim da smo vjerodostojno prikazali sud u smislu da je sve bilo realno, osim možda našeg glavnog odvjetnika koje je dao malo previše prigovora, ali šta se može, on je očito osjetio korupciju u sudnici, odmah je trebao nešto učiniti oko toga i neka je. Mislim da je u redu što je poduzeo nešto u vezi toga, zadovoljan sam s njime.

Na kraju smo izgubili nažalost, šta se tu može. To će nam biti poticaj da to idući put bolje odradimo.

Jedino smatram da su suci bilo malo neobzirni u donošenju odluke.

Za kraj samo želim dodati da iako smo izgubili slučaj, ja sam još uvijek dobio svoju debelu odvjetničku plaću pa me i nije nešto previše briga što smo izgubili.“

 • Mihaela Petrac u ulozi svjedoka:

„Simulacija suđenja mi se jako svidjela. Smatram da bismo češće trebali ovo ponavljati. Moja uloga je bila sin tuženika. Bilo je zanimljivo davati iskaz priče s te strane. Što se tiče odluke sudaca, smatram da odluka nije pravedno donesena. Mislim da ne bi trebalo biti problema s lajanjem psa.“

Nastavi čitatiSIMULACIJA SUĐENJA

GRUPA LJUDSKIH PRAVA 2 D RAZREDA POSJETILA HRVATSKI SABOR

 • Kategorija objave:Naslovnica

GRUPA LJUDSKIH PRAVA 2 D RAZREDA POSJETILA HRVATSKI SABOR

U utorak, 22. studenoga 2022. učenici 2 d razreda polaznici izbornog predmeta Ljudskih prava posjetili su Hrvatski sabor u cilju promicanja interesa mladih za sudjelovanje u političkom životu. Uz stručno vođenje učenici su sudjelovali na galeriji kao promatrači 13. sjednice Hrvatskog sabora. Prilikom obilaska susreli smo se sa saborskim zastupnicima i pokazali zavidnu razinu poznavanja strukture i djelovanja Hrvatskog sabora, te zainteresiranost za rad i aktivnosti u raznim saborskim odborima.

Učenici su izrazili zadovoljstvo sudjelovanjem u izvanučioničkoj nastavi i najavili još posjeta.

Nastavi čitatiGRUPA LJUDSKIH PRAVA 2 D RAZREDA POSJETILA HRVATSKI SABOR

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 • Kategorija objave:Natječaji

            U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.”, broj poziva: UP.03.2.1.07. u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (Upravna škola Zagreb, Prilaz baruna Filipovića, 10000 Zagreb), Zagreb partner u Projektu objavljuje

 Javni poziv

za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Upravnoj školi Zagreb – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“

Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba – partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.

POMOĆNIK U NASTAVI / STRUČNI KOMINIKACIJSKI POSREDNIK

Broj traženih osoba:

–   dva pomoćnika u nastavi

Mjesto rada:  – Upravna škola Zagreb

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (29 sati tjedno i 30 sati tjedno)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme, za nastavnu godinu 2022./2023., uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca

UVJETI:

– najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema

– protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

– osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik)

– iskustvo u volontiranju

– iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju

– završena edukacija za posao pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Odabir će se izvršiti  uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi /stručnog komunikacijskog posrednika, obrazovna ustanova – osnovna / srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Kandidat/kandidatkinja su prilikom prijavljivanja dužni dostaviti sljedeće dokumente:

zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu, navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te         kontakt broj mobitela i elektronsku poštu)

životopis (ukoliko postoji iskustvo u volonterskom radu potrebno je navesti: naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ono ostvareno, njegovo trajanje  ili navesti iskustvo u radu s djecom, poznavanje stranog/ih jezika i sl.),

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj četverogodišnjoj stručnoj spremi),

–  uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

–  uvjerenje o položenoj edukaciji za posao pomoćnika u nastavi (ako je osoba posjeduje)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose Upravnoj školi Zagreb na elektroničku adresu – ured@ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr, s naznakom Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Upravnoj školi Zagreb – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ od 21. do 23. studenog 2022. godine na adresu ustanove (ured@ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr) putem elektroničke pošte.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na Javni poziv osoba daje privolu za prikupljanje i obradu svih unaprijed navedenih osobnih podataka te privolu za testiranje za navedena radna mjesta, a sve u svrhu zapošljavanja.

Javni poziv biti će objavljen 22. studenog 2022. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Zagreb i otvoren je do 25. studenog 2022. godine.

KLASA: 112-01/22-01/29

URBROJ: 251-283-01-22-1

              RAVNATELJICA       

              Suzana Hitrec, prof.                                                                 

Nastavi čitatiJavni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

“EURO NA KOTAČIMA”

 • Kategorija objave:Naslovnica

Dana 11. studenog 2022. godine učenici 3. b razreda Upravne škole Zagreb otišli su pogledati putujuću izložbu „Euro na kotačima“  pod vodstvom profesorice Andree Peleh.

Putujuća izložba “Euro na kotačima“ je poseban edukativan projekt u sklopu informativne kampanje za zamjenu hrvatske kune eurom koju provode Vlada i Hrvatska narodna banka uz sufinanciranje Europske unije. Izložba je započela putovanje u Vukovaru, a u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića, izložba je bila od 11. do 12. studenog 2022. godine, time su svoje putovanje nastavili u ostalim dijelovima Hrvatske. Učenike 3. b razreda lijepo su dočekali voditelji izložbe s podijelom čokoladica. Potom su im objasnili što će se dogoditi kada se kuna zamjeni eurom, koliko dugo će se moći novčanice i kovanice kune mijenjati u euro i kako će izgledati euro. Izložba je nudila i mogućnost osvajanja nagrada kroz igre što je dodatno zainteresiralo učenike. Neke od nagrada bile su loptice za stres, blokovi za pisanje i privjesci. Razredu su podijeljene majice radi fotografiranja. Razredu je ovo bilo zanimljivo i poučno iskustvo. Naučili su kroz zanimljiv način nešto o povijesti i budućnosti eura. Više o ovoj izložbi i o euru u Hrvatskoj možete saznati na internetskim stranicama i društvenim mrežama.

Rea Ivanović, 3. b

Nastavi čitati“EURO NA KOTAČIMA”

Obavijest po natječaju za radno mjesto nastavnik/ca Zemljopisa

 • Kategorija objave:Natječaji

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce zemljopisa na određeno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, nepuno radno vrijeme – 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Izabrana kandidatkinja je Andrea Budimir, magistra geografije.

Nastavi čitatiObavijest po natječaju za radno mjesto nastavnik/ca Zemljopisa

HUMANITARNA AKCIJA “UBACI ČEP ZA SKUPI LIJEK!”

 • Kategorija objave:Naslovnica

U sklopu podrške humanitarnoj akciji “Ubaci čep za skupi lijek!”, učenici i djelatnici Upravne škole Zagreb od ove školske godine skupljaju plastične čepove.
Čepovi će se donirati Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma. Humanitarna akcija provodi se na području cijele Republike Hrvatske kako bi se, na ekološki prihvatljiv način, prikupili plastični čepovi: Prodajom plastičnih čepova Udruga pribavlja novac koji će koristiti radi liječenje, omogućavanja boravka obitelji u blizini mjesta liječenja te financiranja potrebnih lijekova i medicinskih pomagala.
Potrebno je samo ubaciti čepove u plastičnu posudu postavljenu pored kutije u koju se ubacuju plastične boce u hodniku Škole, a mogu se sakupljati različiti ambalažni čepovi kao što su čepovi s boca od vode, sokova, jogurta, ulja, kave, omekšivača i sl. Posudu za sakupljanje čepova je uredila i postavila učenica 2.F razreda.

Priključi se u projekt i “Ubaci čep za skupi lijek!”

Nastavi čitatiHUMANITARNA AKCIJA “UBACI ČEP ZA SKUPI LIJEK!”

Zaključci s 16. sjednice Školskog odbora održane dana 4.10.2022.

 • Kategorija objave:Školski odbor

Zaključci s 16. sjednice Školskog odbora održane dana 4.10.2022.

Ad1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 8. rujna 2022. godine. 

Ad2) Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu škole za školsku godinu 2021./2022.

Ad3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023. te će on u narednim danima biti objavljen na mrežnim stranicama Upravne škole Zagreb.

Ad4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023. te će on u narednim danima biti objavljen na mrežnim stranicama Upravne škole Zagreb. 

Ad5) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o neizboru za radno mjesto nastavnik/ca Zemljopisa, te će se natječaj za to radno mjesto ponovno objaviti.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne zaposlenice, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana) na radnom mjestu Spremač/ica školske ustanove s Ružicom Andačić.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na određeno do 31.08.2023. radi povećanog opsega posla, nepuno radno vrijeme – 4 sata tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca) na radnom mjestu nastavnik/ca Talijanskog jezika s Petrom Galović.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na određeno do kraja nastavne godine 2022./2023., nepuno radno vrijeme – 30 sati tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca) na radnom mjestu Pomoćnik/ca u nastavi s Igorom Zovkom.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na određeno do kraja nastavne godine 2022./2023., nepuno radno vrijeme – 29 sati tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca) na radnom mjestu Pomoćnik/ca u nastavi s Ivanom Pancirov.

Nastavi čitatiZaključci s 16. sjednice Školskog odbora održane dana 4.10.2022.

VIDEOIGRANJE S UMJETNOŠĆU

 • Kategorija objave:Naslovnica

Učenici 2.a i 2.b razreda 4. studenoga 2022. godine posjetili su Tehnički muzej Nikola Tesla te se poigrali s umjetnošću uz vodstvo nastavnika Maria Markovića i Andree Wawrzynek.

„Videoigranje s umjetnošću“ interaktivna je izložba koja predstavlja kreiranje audio/vizualne glazbe kroz popularni pristup igranja videoigrica. 

Umjetnici Filip Merčep i Boy van Ooijen predstavili su izložbu koja se pokreće kontrolerima za PlayStation, Xbox, mobitelima i glasom! Učenici su svojim mobitelima pristupali kontroli zvuka i slike te napravili pjesmu s videom.

Nastavi čitatiVIDEOIGRANJE S UMJETNOŠĆU