Erasmus+ Europsko građansko sudjelovanje

 • Kategorija objave:Projekti

Nastavnik Ante Babačić je od 18.-21. prosinca 2022. godine sudjelovao na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ „Erasmus+ contribution to European civic participation“ u Napulju, Italija. Na konferenciji su, uz našeg nastavnika, sudjelovali i predstavnici Agencije za mobilnost i programe EU te sudionici iz sektora općeg, strukovnog, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih iz Hrvatske.

Sudionici su odabrani putem Javnog natječaja Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Službeni domaćini i organizatori Training and Cooperation Activities (TCA) su bili predstavnici talijanske nacionalne agencije za Erasmus+ Indire.

Održana su predavanja profesora Paula Bokkera sa Sveučilišta u Bologni i profesorice Kalypso Nicolaidis s European University Institute, nakon kojih je uslijedila debata sa sudionicima iz svih zemalja.

Nastavnik Babačić je sudjelovao na okruglom stolu u grupama u kojima su sudionici raspravljali o europskom građanstvu odnosno o načinima kako Erasmus može pridonijeti razvoju aktivnog građanstva, kao i izazovima s kojima se pojedina zemlja susreće (npr. euroskepticizam).

Drugog dana su svi sudionici sudjelovali u diseminacijskoj aktivnosti “Erasmus goes to town”. Sudionici programa posjetili su 12 napuljskih škola te predstavili svoja iskustva u provedbi Erasmus+ programa. Nastavnik Ante Babačić je pod vodstvom Pietra Michelaccia, jednog od voditelja iz talijanske Agencije Indire i s kolegama iz Švedske, Njemačke, Španjolske i Italije posjetio strukovnu školu ISIS Enrico Caruso (usmjerenje tehničko, ekonomsko i obrazovanje u svojstvu resocijalizacije zatvorenika) te predstavio svoje Erasmus+ iskustvo i iskustvo naše škole.

Nakon službenog programa sudionici su sudjelovali na božićnom koncertu “Erasmus Orchestra” u organizaciji Agencije Indire u Konzervatoriju San Pietro alla Majella.

Konferencija je bila i prilika za umrežavanje i suradnju na novim projektima, zato dragi učenici pripremite se u niskom startu za otkrivanje Europe i europskih vrijednosti.

Sufinancira Europska unija

Nastavi čitatiErasmus+ Europsko građansko sudjelovanje
Božićna čestitka
Bauble balls hang on Christmas tree. Original public domain image from Wikimedia Commons

Božićna čestitka

 • Kategorija objave:-- Naslovnica

Dragi učenici i roditelji,

sretan Božić i uspješnu novu 2023. godinu žele vam ravnateljica Suzana Hitrec i djelatnici Upravne škole Zagreb!

Nastavi čitatiBožićna čestitka

Studij.hr

Dragi maturanti,

pozivamo vas da posjetite stranicu https://www.studij.hr/ .

Na navedenoj stranici nalaze se detaljne informacije u vezi s postupkom prijava na visoka učilišta, rangiranju, kalendaru s rokovima u postupku prijava, kao i mogućnosti usporedbe studijskih programa i ostvarenim bodovima za upis prethodnih godina.

Također, objavljeni su i statistički podatci za sva visoka učilišta kojima se stječe uvid u broj prijavljenih i broj ostvarenih prava na upis za prethodne akademske godine.

Nastavi čitatiStudij.hr

Program prve pomoći

11 učenika drugih i trećih razreda pohađalo je napredni tečaj prve pomoći u Novom Vinodolskom od 21. do 23.11.2022. u pratnji edukacijske rehabilitatorice Nevene Sršen Bubnjar u trajanju od 20 sati. Tečaj se održao u organizaciji Hrvatskog crvenog križa. Temeljni dio obuke u trajanju od 10 sati održao se u Školi. Učenici su na naprednom tečaju usvojili ciljeve i pravila prve pomoći, postupak s osobom bez svijesti te načine zbrinjavanja rana i ozljeda. Na kraju su dobili uvid u simuliranu situaciju nesreće gdje je voditeljica detaljno opisala elemente koje sadrži natjecanje u prvoj pomoći. Učenici su pozitivno reagirali na tečaj, posebno na praktični dio u kojem su zbrinjavali rane koristeći se sadržajem kutije prve pomoći.

Nastavi čitatiProgram prve pomoći

NAJJAČI STAV

U našoj Školi, tijekom listopada i studenoga, održala su se 4 ciklusa radionica u svim trećim razredima s temama “Stigmatizacija mentalnog zdravlja i ovisnosti”, “Emocije na sudu”, “Rad na mislima” i “Vršnjački pritisak”. Radionice su održali stručnjaci u sklopu projekta “Najjači stav” kojeg provodi Ambidekster klub. Opći cilj projekta „Najjači stav“ je pridonijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti, kao i drugih s ovisnostima povezanih poremećaja u ponašanju u mladih, provođenjem i korištenjem rezultata inovativnog projekta usmjerenog
univerzalnoj, selektivnoj i indiciranoj prevenciji ovisnosti u adolescenata. Učenici su pozitivno reagirali na radionice te su iskazali zadovoljstvo u evaluaciji. Radionice su ciljano osmišljene sukladno rezultatima procjene potreba koje su provedene u lipnju 2022. godine.

Nastavi čitatiNAJJAČI STAV

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – NASTAVNIK/CA NASTAVNIH PREDMETA BIOLOGIJA S EKOLOGIJOM I ČOVJEK, ZDRAVLJE, OKOLIŠ

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – NASTAVNIK/CA NASTAVNIH PREDMETA BIOLOGIJA S EKOLOGIJOM I ČOVJEK, ZDRAVLJE, OKOLIŠ

           Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Upravnoj školi Zagreb, UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb raspisuje 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 1. NASTAVNIK/CA NASTAVNIH PREDMETA (Biologija s ekologijom i Čovjek, zdravlje, okoliš),

1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 33 sata ukupnog tjednog radnog vremena uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

Mjesto rada: Upravna škola Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96 i 80/99).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma, potvrda o pedagoškim kompetencijama), 
 3. dokaz o državljanstvu,
 4.  potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – HZMO-a, 
 5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Upravnoj školi Zagreb, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će proveden selekcijski postupak. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata provest će selekcijski postupak (razgovor) s kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Upravna škola Zagreb.

Obavijest prijavljenim kandidatima o terminu održavanja selekcijskog postupka koji će se održati u prostorijama škole bit će poslan kandidatima na e-poštu najmanje tri dana prije dana određenog za selekcijski postupak (razgovor s kandidatima).

            Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom postupku (razgovoru) smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB,  Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb, s naznakom „prijava na natječaj za nastavnika nastavnih predmeta Biologija s ekologijom i Čovjek, zdravlje, okoliš“.

            Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

            Nepotpune i /ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

            Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Datum objave natječaja je 19.12.2022.

            O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni putem obavijesti na mrežnoj stranici Škole https://upravnaskolazagreb.hr/natjecaji/

KLASA: 112-01/22-01/31

URBROJ: 251-283-02-22-1

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                           Suzana Hitrec, prof.

Nastavi čitatiNATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – NASTAVNIK/CA NASTAVNIH PREDMETA BIOLOGIJA S EKOLOGIJOM I ČOVJEK, ZDRAVLJE, OKOLIŠ

REZULTATI ZAV-100 NATJECANJA

Na međunarodnom natjecanju u daktilografiji održanom 5. i 10. prosinca 2022. godine ZAV-100 – koje je organizirao Interinfo Češka u suradnji s Interstenom ukupno je sudjelovalo 1325 natjecatelja u četiri kategorije: seniori, juniori, učenici i djeca. Sudjelovalo je ukupno 31 naših učenika u kategoriji učenici i juniori.

Najbolji rezultat među našim učenicima postigla je u kategoriji učenika Lana Savić, 2.f razred s 368,3 znakova u minuti što ju je plasiralo na 34. mjesto. U kategoriji juniora najbolji rezultat postigla je Lucija Tepuš, 4.b razred s 425,6 znakova u minuti što ju je plasiralo na 43. mjesto.

Čestitamo natjecateljima i mentorima!

Ukupni poredak pogledajte na poveznici.

rezultati_ZAV100

Nastavi čitatiREZULTATI ZAV-100 NATJECANJA

Zaključci sa 17. sjednice Školskog odbora održane dana 9.11.2022.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 4. listopada 2022. godine.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za provedbu jednostavne nabave (namještaj) prema odobrenim sredstvima Grada Zagreba. Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za provedbu jednostavne nabave (informatička oprema) prema odobrenim sredstvima Grada Zagreba.

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Odluku o raspodjeli rezultata s 31.12.2021. godine.

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće za prvih šest mjeseci 2022. godine.

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je usvojio Rebalans financijskog plana za 2022. godinu.

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o izboru Andree Budimir na radno mjesto nastavnik/ca Zemljopisa (rad na određeno do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, nepuno radno vrijeme – 4 sata tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca).

Ravnateljica Suzana Hitrec obavijestila je prisutne članove Školskog odbora da na natječaj za radno mjesto spremačica (rad na određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne zaposlenice) nije pristigla nijedna molba.

Ad 7) Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost na prijedlog Povjerenstva za jednostavnu nabavu školskog namještaja o izboru ponude poduzeća Velinac d.o.o. kao najpovoljnije.

Ad 8) Školski odbor jednoglasno je donio obrazloženje o odbijanju prigovora radnika škole (osobni podaci u zapisniku) na Odluku o radnom vremenu zbog neosnovanosti navoda prema Statutu Upravne škole Zagreb i Zakonu o suzbijanju diskriminacije.

Nastavi čitatiZaključci sa 17. sjednice Školskog odbora održane dana 9.11.2022.

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – SPREMAČICA

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17,

68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Upravnoj školi Zagreb, UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 1. SPREMAČICA, 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne zaposlenice

Mjesto rada: Upravna škola Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb

Potrebno zvanje: NKV (osnovna škola)

             Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s općim propisima o    

             radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s člancima 105. i 106. Zakona o

             odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – HZMO-a,
 5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19),

članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane

člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis% 20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p df.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih                      za                      ostvarivanja                     prava       prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-

%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Upravnoj školi Zagreb, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će proveden selekcijski postupak. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata provest će selekcijski postupak (razgovor) s kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku

zapošljavanja u Upravna škola Zagreb.

Obavijest prijavljenim kandidatima o terminu održavanja selekcijskog postupka koji će se održati u prostorijama škole bit će poslan kandidatima na e-poštu najmanje tri dana prije dana određenog za selekcijski postupak (razgovor s kandidatima).

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom postupku (razgovoru) smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb, s naznakom „prijava na natječaj za spremačicu“.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i /ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Datum objave natječaja je 28.11.2022.

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni putem obavijesti na mrežnoj stranici Škole https://upravnaskolazagreb.hr/natjecaji/

KLASA: 112-01/22-01/30

URBROJ: 251-283-02-22-1

                                                                                                          Ravnateljica

                                                                                                                                                                                                                                                              Suzana Hitrec, prof.

Nastavi čitatiNATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – SPREMAČICA

SIMULACIJA SUĐENJA

 • Kategorija objave:-- Naslovnica

(Upravni postupak)

– Građanska parnica: Uznemiravanje i naknada štete

– izvještaj/novinarski članak

– novinari: Lucija Razum i Fran Radaš

 • doživljaji učenika koji su imali uloge sudaca, odvjetnika, svjedoka i stranaka, (na kraju je donesena presuda u korist tužiteljice)
 • Stella Vidović u ulozi suca:

„Moj doživljaj sa simulacije suđenja je bio vrlo pozitivan, a pogotovo u ulozi sutkinje. Trebala sam ispitati svjedoke, odnosno njihovu stranu priče i postaviti im par pitanja. Smatram da smo donijeli pravednu odluku jer je bilo jednoglasno odlučeno.

Isto tako mislim da se ovakve simulacije suđenja trebaju što više uključivati u nastavu jer svi učenici u njoj sudjeluju i jako puno toga možemo naučiti.“

 • Lovro Raspović u ulozi suca:

„Moj doživljaj je bio sjajan, jako sam se zabavio, bilo je jako zanimljivo, imao sam ipak, jedan mali gaf u kojem sam slučajno predvidio budućnost, ali to nije toliko bitno…“

Novinar: „Možete malo detaljnije objasniti, kakav je to bio gaf?“

 • „Pa gledajte…, postavio sam pitanje tuženiku, koje sam smislio unaprijed pomoću pripreme koju smo dobili za simulaciju, vezano za vještakov iskaz, ali se taj iskaz u stvari tada još nije dogodio, sve do samog kraja suđenja, a ja sam to pitanje postavio na početku suđenja, ali šta se tu može.“
 1. Laura Nakić u ulozi tužiteljice:

„Moj doživljaj je bio odličan, biti u ulozi tužiteljice bilo je jako zanimljivo i uzbudljivo iskustvo. Slučaj je odlično prošao i zbog toga sam jako zahvalna svom odličnom timu odvjetnika.“

 • Filip Rinkovec u ulozi glavnog odvjetnika tužiteljice:

„Najprije bih htio reći da je moj doživljaj u ulozi glavnog odvjetnika tužiteljice bio sjajan, poučan i jako zanimljiv. Radujem se sljedećoj simulaciji suđenja. Ja i moj tim smo dokazali da se tužiteljici krši temeljno ljudsko pravo – pravo na mir. Presuda je donesena u našu korist i legitimna je.

2)Kristina Ričko u ulozi tuženice:

„Bilo je zanimljivo biti u ulozi tuženika. Mislim da sam stekla neko iskustvo i mogli smo vidjeti kako to zapravo izgleda u sudnici. Uz suđenje smo također mogli naučiti i nešto teorije. Na kraju smo izgubili slučaj, ali mislim da nam to samo može biti poticaj da se za sljedeći put više potrudimo i da bude bolje.“

 • Pavao Lutring u ulozi glavnog odvjetnika tuženice:

„Moj je doživljaj sa simulacije suđenja bio fantastičan, biti u ulozi glavnog odvjetnika je bilo nezaboravno, bilo je to jedinstveno iskustvo koje ću sigurno pamtiti dulje vrijeme“

Novinar: „Koje je Vaše mišljene o donesenoj presudi?“

 • „Što se tiče pravednosti odluke, dakle suci su donijeli odluku za koju oni misle da je pravedna, ali to ustvari nije pravedna odluka, nego je nepravedna, i mi ćemo uložiti žalbu pa ćemo vidjeti daljnji tijek postupka.

Uglavnom, jako mi se svidjelo biti u ulozi odvjetnika i nadam se da ćemo to ponovno raditi i na idućim satovima (Upravnog postupka) do kraja godine.“

 • Karlo Saić u ulozi odvjetnika (tuženice):

„Moj doživljaj je bio jako pozitivan u ulozi odvjetnika, bilo je zanimljivo biti odvjetnik na dva sata. Mislim da smo vjerodostojno prikazali sud u smislu da je sve bilo realno, osim možda našeg glavnog odvjetnika koje je dao malo previše prigovora, ali šta se može, on je očito osjetio korupciju u sudnici, odmah je trebao nešto učiniti oko toga i neka je. Mislim da je u redu što je poduzeo nešto u vezi toga, zadovoljan sam s njime.

Na kraju smo izgubili nažalost, šta se tu može. To će nam biti poticaj da to idući put bolje odradimo.

Jedino smatram da su suci bilo malo neobzirni u donošenju odluke.

Za kraj samo želim dodati da iako smo izgubili slučaj, ja sam još uvijek dobio svoju debelu odvjetničku plaću pa me i nije nešto previše briga što smo izgubili.“

 • Mihaela Petrac u ulozi svjedoka:

„Simulacija suđenja mi se jako svidjela. Smatram da bismo češće trebali ovo ponavljati. Moja uloga je bila sin tuženika. Bilo je zanimljivo davati iskaz priče s te strane. Što se tiče odluke sudaca, smatram da odluka nije pravedno donesena. Mislim da ne bi trebalo biti problema s lajanjem psa.“

Nastavi čitatiSIMULACIJA SUĐENJA