Zaključci sa 7. sjednice Školskog odbora održane dana 22.12.2021.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnike sa prethodne dvije sjednice održane dana 30.09.2021. i 10.12.2021,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Ive Marijić na radnom mjestu stručnog suradnika psihologa na određeno puno radno vrijeme,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijski plan za 2022. godinu i projekcijuFinancijskog plana za 2023. i 2024. godinu,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Plan nabave za 2022. godinu.