Teme za izradbu završnog rada – Tajničko poslovanje (Antonija Fiket)

 • Kategorija objave:Završni rad

PRIJEDLOG TEMA ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA
U ZANIMANJU POSLOVNI TAJNIK
školska godina 2021./2022.

Stručno područje: Tajničko poslovanje

 1. Verbalna i neverbalna komunikacija
 2. Ulaganje u uvjete rada i usavršavanje ljudskih potencijala
 3. Radno okruženje tajnika/tajnice
 4. Komunikacija prema smjeru
 5. Odnosi s javnošću i protokol u županijama, gradovima i općinama
 6. Računovodstveni poslovi u radu tajnika/tajnice
 7. Blagajničko poslovanje
 8. Organizacija službenog putovanja
 9. Poslovni bonton
 10. Odnosi s javnošću
 11. Interna komunikacija
 12. Vještine komunikacije
 13. Poslovna etika, odnosi s javnošću i društveno odgovorno poslovanje
 14. Odnosi s medijima
 15. Konferencija za novinare
 16. Krizno komuniciranje
 17. Planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima
 18. Aktivno slušanje
 19. Priprema i organizacija sastanaka
 20. Pripreme za intervju

Mentorica: Antonija Fiket, dipl. oec.