Zaključci sa 1. sjednice Školskog odbora održane dana 31.03.2021.

Ad 1) Izvješće predsjedavajuće o imenovanim članovima Školskog odbora je jednoglasno prihvaćeno,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o verifikaciji mandata svih imenovanih članova Školskog odbora,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o izboru Ante Babačića za predsjednika Školskog odbora i jednoglasno je donio odluku o izboru Vlatke Petričević za zamjenicu predsjednika Školskog odbora.