Zaključci sa 30. sjednice Školskog odbora održane dana 18.02.2021.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 15.12.2021,

Ad 2) Školski odbor daje prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Mihaelom Mamić na radnom mjestu administrativni radnik, neodređeno puno radno vrijeme, probni rad šest mjeseci.

Školski odbor jednoglasno je verificirao navedenu bilješku sa telefonske sjednice,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o neizboru po natječaju za stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora na neodređeno puno radno vrijeme te će se predmetni natječaj ponoviti.