Natječaj za radno mjesto profesor kompjutorske daktilografije

Zagreb, 12.02.2020.Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

– profesor kompjutorske daktilografije, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno do povratka zaposlenice sa bolovanja, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist ili VSS društvenog smjera sa položenim ispitom iz pedagoško – psiholoških predmeta uz obvezno poznavanje kompjutorske daktilografije i potvrdom o poznavanju MS office-a

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Provođenje selekcijskog postupka (razgovor s kandidatima i praktična provjera sposobnosti).

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: na školskoj web stranici.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju ( više na poveznici https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 ).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o radno pravnom statusu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.