Zaključci sa 21. sjednice Školskog odbora održane dana 30.09.2019.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 03.09.2019,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o raspodjeli rezultata sa 31.12.2018. godine,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće za prvih šest (6) mjeseci 2019. godine,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o korištenju sustava videonadzora,

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu škole za 2018./2019. školsku godinu,

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je usvojio Godišnji plan i program rada škole za 2019./2020. školsku godinu,

Ad 7) Školski odbor jednoglasno je usvojio Školski kurikulum za 2019./2020. školsku godinu,

Ad 8) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku kojom daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme sa Svjetlanom Novaković za obavljanje radnih zadataka pomoćnika u nastavi.